ما هر چیز گرانمایه را در آسیا به شما معرفی می کنیم

دفتر مرکزی

تهران - میدان فردوسی - مجتمع تجارت جهانی

تلفن های ثابت

06 68 41 26 - 021

16 67 41 26 - 021

 

محمدرضا شحمی - مدیر عامل

38 78 568 - 0912

09 11 322 - 0912

 

دکتر جواد جوهری - رئیس هیئت مدیره

14 62 114 - 0912

 

آدرس ایمیل

info@savissanatasia.com